ผังเมืองรวม พ.ศ. 2556
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
จัดรูปที่ดิน
อนุรักษ์-ปรับปรุง-ฟื้นฟูเมือง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์เว็บไซต์อื่น
แผนที่ เขต 50 เขต
ผังเมืองเฉพาะ
สถิติและผลงานของหน่วยงาน
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ร้องเรียน
ร่วมลงนามถวายพระพร
โครงสร้างสำนักผังเมือง
ชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน
แผนที่สำนักผังเมือง
"ข่าวด่วน!! กฎหมายและคดี กทม."
แจ้งทุจริตประพฤติมิชอบ
แนวทางปฏิบัติตัวชี้วัด เขต - สผม.
การประมูลระบบ_e_Auction

You are the visitor No.
2,004,778
since 13th December 2001Untitled Document
ระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่าย
ประกาศการประเมินบุคคล
ตั้งแต่ระดับ ๘ ลงมา ของสำนัก

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง
ผังเมืองรวม พ.ศ.2549


แผนพัฒนากรุงเทพฯ
สู่เมืองหน้าอยู่ สำหรับ
การพัฒนาเมือง
ระยะยาว 20 ป


หลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลแผนที่


 
สำนักผังเมืองจัดงานเลี้ยงร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ตรวจราชการ
1 ข่าวประชาสัมพันธ์
1 "สำนักผังเมืองเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของแผนที่" ..........(ปรับปรุง17/ต.ค./59) ข่าวใหม่
1 "สำนักผังเมืองจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติ กทม..(ปรับปรุง13/ต.ค./59) ข่าวใหม่
1 "สำนักผังเมืองจัดสัมมนา FAR , OSR".(ปรับปรุง9/ก.ย./59)
1 "ข้อมูลประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร".(ปรับปรุง15/ส.ค./59)
1 "สำนักผังเมืองจัดพิธีลงนาม MOUการใช้ข้อมูลแผนที่ ระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ กองทัพบก"........(ปรับปรุง 21/ก.ค./59)
1 "นำเสนอสาธารณะโครงการกรุงเทพฯ 250 ระยะที่ 2 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาแก่สาธารณะและภาคีพัฒนา"........(ปรับปรุง 5/ก.ค./59)
1 "รายงานประจำปี สำนักผังเมือง พ.ศ. 2558"........(ปรับปรุง16/มิ.ย./59)
1 "สำนักผังเมือง จัดประชุมทีมงานเพื่อวางแผนการวางและจัดทำผังเมืองรวมฉบับใหม่" ...(ปรับปรุง10/มิ.ย./59)
1 "ประชาสัมพันธ์ร่างขอบข่ายงาน (TOR ) และราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน" (ปรับปรุง 2/พ.ค./59)
1 "แจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการสร้างการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 2" ..(ปรับปรุง22/เม.ย./59)
1 "สำนักผังเมืองเชิญชวนยื่นซองสอบราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานมัฆวานรังสรรค์" (ปรับปรุง7/เม.ย./59)
1 "สำนักผังเมืองเชิญร่วมกิจกรรม การประกวดผ้าไทยในวันที่ 25 มีนาคม 2559 (ปรับปรุง15/มี.ค./59)
1 "สำนักการโยธา ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรุงเทพมหนคร เรื่อง การจัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิที่ดิน ระยะที่ 2"
(ลงข้อมูล 9/02/59)
1 "สำนักการโยธา ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรุงเทพมหนคร เรื่อง การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการก่อสร้าง 15 โครงการ"
(ลงข้อมูล 4/01/59)
1 "สำนักผังเมืองประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหนครเรื่องประมูลซื้อระบบจัดเก็บ
ข้อมูลเชิงแผนที่และภาพ ๑ ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส "

(ลงข้อมูล 4/12/58)
1 "สำนักผังเมืองประชาสัมพันธ์ลงรายละเอียดการจ้างเหมาพิมพ์รายงานตามโครงการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 "
(ปรับปรุง20/11/58)
1 "สำนักผังเมืองประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนยื่นความจำนงเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำรวจกำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 6 เพื่อคัดเลือกให้เหลือน้อยราย"
(ปรับปรุง16/11/58)
1 "สำนักผังเมืองประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตราการฯ"
(ปรับปรุง 9/11/58)
1 "สำนักผังเมืองประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดและราคากลาง โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษากำหนดแนวทางปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร"
(ปรับปรุง 6/11/58)
1 "สำนักผังเมืองประชาสัมพันธ์ร่าง เอกสารการประมูลซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลเชิงแผนที่และภาพ 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"
(ปรับปรุง 29/10/58)
1 "สำนักผังเมืองปรับปรุงจุดให้บริการประชาชน (One Stop Service)"
(ปรับปรุง 22/10/58)
 
ดูข้อมูลประชาสัมพันธ์รายเดือน
 
 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และระเบียบกรุงเทพมหานคร
   
ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศ

ประกาศสอบ/ประกวดราคา

ปะกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 31 รายการ

(ปรับปรุง 25 /มี.ค./59)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสด

(ปรับปรุง 2 /ก.พ../59)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 20 รายการ

(ปรับปรุง 25/ ม.ค../59)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

(ปรับปรุง 19/ ม.ค../59)

 

 
 

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง แจ้งสรุปการประมวลผลแบบสอบถามโครงการสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 2สรุปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน

(ปรับปรุง 15/มิ.ย./59)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกใน การกรรมสิทธิ์ ระยะที่ 2สรุปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน

(ปรับปรุง 22/ เม.ย./59)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดสนทนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกใน การจัดกรรมสิทธิที่ดิน ระยะที่ 2

(ปรับปรุง 9/ ก.พ../59)

...

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังคความคิดเห็น ของประชาชนโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระยะที่ 2

(ปรับปรุง 4/ ม.ค./59)

ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Geomedia และอุปกรณ์อื่นๆ (ปรับปรุง 21/ต.ค./59)
ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง(ปรับปรุง 19/ต.ค./59)

ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 3 คัน

(ปรับปรุง 17/ต.ค./59)

ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบ ภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย
(ปรับปรุง 11/ต.ค./59)

ข่าวใหม่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ โปรแกรม Arc/Info และอุปกรณ์อื่นๆ

(ปรับปรุง 7/ต.ค./59)

ประกาศร่าง TOR การจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางน้ำ - จักรยาน บริเวณใต้สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

0(ปรับปรุง 21/ก.ย./59)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารสำนักงานของสำนักผังเมือง และสำนักการจราจรและขนส่ง
(ปรับปรุง 14/ก.ย./59)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ร่างขอบข่ายงาน (TOR) และราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำ ย่านกะดีจีน
(ปรับปรุง 2/พ.ค../59)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ซ่อมแซมและบูรณะโบราณสถาน ในเขตกรุงเทพมหานคร (รายการสะพานมัฆวานรังสรรค์)
(ปรับปรุง 7/เม.ย../59
)

สำนักผังเมืองประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน ยื่นความ จำนงเข้ารับการ คัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำรวจกำหนด แนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 6 เพื่อคัดเลือกให้เหลือน้อยราย
(ปรับปรุง16/พ.ย../58
)
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและ วิเคราะห์ความ เหมาะสมของ มาตราการตามผังเมืองรวมเพื่อเสริมการพัฒนาในพื้นที่ของกรุงเทพฯ ชั้นในและ กรุงเทพฯชั้นกลาง
(ปรับปรุง 9/พ.ย../58
)
โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษากำหนด แนวทาง ปรับปรุง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบาง ประเภทใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุง 6/พ.ย../58
)
ดูประกาศรายเดือน
NEWS
ภาพข่าวกิจกรรม

 

 

 

   

 

   
 

 

   

เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมกิจกรรมนักผังเมืองจิ๋ว

(ปรับปรุงวันที่ 23/ก.พ./59)

   

 


   


   

 

 

 

 

   

 

 

 

ดูข่าวกิจกรรมรายเดือน


ข่าวใหม่

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักผังเมือง

ปรับปรุงวันที่ 5 ก.ค. 59

ร่วมต้านภัยทุจริต

ปรับปรุงวันที่ 25 ก.พ. 59

กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลผังเมืองรวม 2556

Bangkok Comprehensive Plan

(ปรับปรุง 12/พ.ย./2558)

(ปรับปรุง 23/มี.ค./2559)

ผังเมืองรวมรายเขต


ข้อมูลโบราณสถาน

คู่มือปฏิบัติงาน

สำรวจความพึงพอใจ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราชกิจจานุเบกษา

สนง. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

กรมสรรพากร


 


ฟังเพลง
เรารักษ์เจ้าพระยา
version1

version 2

กรุณาใช้ Google Chrome

(ปรับปรุง 16 ก.ย. 58)หมายเหตุ ข้อมูล ข่าวสาร แผนที่ และเนื้อหาทั้งหมด จัดทำเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ไม่สามารถใช้แทนเอกสารทางราชการได

สงวนลิขสิทธิ์: สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 1289 , 0 2354 1290 , โทรสาร 0 2354 1256

(ปรับปรุงวันที่ 14 ตุลาคม 2559)