ผังเมืองรวม พ.ศ. 2556
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
จัดรูปที่ดิน
อนุรักษ์-ปรับปรุง-ฟื้นฟูเมือง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
แผนที่ เขต 50 เขต
ผังเมืองเฉพาะ
สถิติและผลงานของหน่วยงาน
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ร้องเรียน
ร่วมลงนามถวายความอาลัย
โครงสร้างสำนักผังเมือง
ชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน
แผนที่สำนักผังเมือง
"ข่าวด่วน!! กฎหมายและคดี กทม."
แจ้งทุจริตประพฤติมิชอบ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

You are the visitor No.
2,083,282
since 13th December 2001Untitled Document
ระบบภูมิสารสนเทศ บนระบบเครือข่าย
ประกาศการประเมินบุคคล
ตั้งแต่ระดับ ๘ ลงมา ของสำนัก

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง
ผังเมืองรวม พ.ศ.2549


แผนพัฒนากรุงเทพฯ
สู่เมืองหน้าอยู่ สำหรับ
การพัฒนาเมือง
ระยะยาว 20 ป


หลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลแผนที่


 
1 "ปฏิทินกิจกรรมของสำนักผังเมือง ระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2560"..(ปรับปรุง 17/ส.ค./60)ข่าวใหม่
1 "สำนักผังเมืองจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม กทม. ฉบับใหม่ "..(ปรับปรุง 25/ก.ค./60)
1 "ปฏิทินกิจกรรมของสำนักผังเมือง ระหว่างวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2560 "..(ปรับปรุง 18/ก.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดสัมมนานำเสนอมาตรการและแนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมครองรอบกรุง"..(ปรับปรุง 13/ก.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองสัมมนานำเสนอแนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูย่าน"..(ปรับปรุง 7/ก.ค./60)
1 "ปฏิทินกิจการจัดกิจกรรมของสำนักผังเมือง ประจำเดือนกรกฎาคม ระหว่างวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2560"..(ปรับปรุง 5/ก.ค./60)
1 "สำนักผังเมืองจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น จ้างที่ปรึกษากำหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบท และเกษตรกรรมของ กทม. ในพื้นที่ด้านตะวันออก"..(ปรับปรุง 3/ก.ค./60)

"ประกาศขายทอดตลาดพัสด จำนวน 27 รายการุ"

(ปรับปรุง 28/มี.ค./60)

ข่าวใหม่"ประกาศสำนักผังเมือง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์" (ปรับปรุง 4/ ส.ค./60) "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานเปิดตัวโครงการ (โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) การดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรังปรุงครั้งที่ 4) ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518" (ปรับปรุง 28/ มิ.ย./60)

"ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ"

(ปรับปรุง 28/ก.พ./60)

"ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการเป็น ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักผังเมือง ครั้งที่ 1/2560" (ปรับปรุง 27/ ก.ค./60) ขอเชิญชวนรับฟังข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา โครงการวาง และจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) (ปรับปรุง 17/ม.ค./60)

 

"ประกาศสำนักผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1" (ปรับปรุง 13/ มิ.ย./60)  

 

"ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัด สำนักผังเมือง ครั้งที่ 1/2560 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง" (ปรับปรุง 9/ มิ.ย./60)  

ข่าวใหม่
เปิดดูรายละเอียด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

สำนักผังเมืองร่วมกับ จ.นนทบุรี ประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาเมืองร่วมกัน

(ปรับปรุง 15/ส.ค./60)

 

 

 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักผังเมือง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักผังเมือง

ร่วมต้านภัยทุจริต

กรุงเทพมหานคร

Bangkok Comprehensive Plan

ผังเมืองรวมรายเขต

ข้อมูลโบราณสถาน

คู่มือปฏิบัติงาน

สำรวจความพึงพอใจ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราชกิจจานุเบกษา

สนง. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

กรมสรรพากร


 


ฟังเพลง
เรารักษ์เจ้าพระยา
version1

version 2หมายเหตุ ข้อมูล ข่าวสาร แผนที่ และเนื้อหาทั้งหมด จัดทำเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ไม่สามารถใช้แทนเอกสารทางราชการได

สงวนลิขสิทธิ์: สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 1293-95 โทรสาร 0 2354 1256

(ปรับปรุงวันที่ 14 ตุลาคม 2559)