Website ใหม่

 

ผังเมืองรวม พ.ศ. 2556
งานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
จัดรูปที่ดิน
อนุรักษ์-ปรับปรุง-ฟื้นฟูเมือง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
แผนที่กรุงเทพมหานคร
ผังเมืองเฉพาะ
สถิติและผลงานของหน่วยงาน
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ร้องเรียน
ร่วมลงนามถวายความอาลัย
โครงสร้างขององค์กร
ชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน
"ข่าวด่วน!! กฎหมายและคดี กทม."
แจ้งทุจริตประพฤติมิชอบ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

You are the visitor No.
2,455,517
since 13th December 2001Untitled Document


 
ราชกิจจานุเบกษา
กรุงเทพมหานคร
ผังเมืองรวมรายเขต
คู่มือปฏิบัติงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักผังเมือง

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

กรมอุตุนิยมวิทยา

สนง. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

กรมสรรพากร


แผนพัฒนากรุงเทพฯ
สู่เมืองหน้าอยู่ สำหรับ
การพัฒนาเมือง
ระยะยาว 20 ปี

  

หมายเหตุ ข้อมูล ข่าวสาร แผนที่ และเนื้อหาทั้งหมด จัดทำเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ไม่สามารถใช้แทนเอกสารทางราชการได้

สงวนลิขสิทธิ์ : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 1293-95 โทรสาร 0 2354 1256

(ปรับปรุงวันที่ 25 ธันวาคม 2562)

แบบฟอร์มโครงการประกวดตั้งชื่อสะพาน