เว็บไซต์ใหม่
ผังเมืองรวม พ.ศ. 2556
งานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
จัดรูปที่ดิน
อนุรักษ์ - ปรับปรุง - ฟื้นฟูเมือง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนที่กรุงเทพมหานคร
สถิติและผลงานหน่วยงาน
ร้องเรียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครสอบ
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ผลงานทางวิชาการ
คู่มือปฏิบัติงานของ สวพ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ สวพ.

You are the visitor No.
2,523,642
since 13th December 2001


 

 กฎกระทรวงผังเมืองรวม2556

 The Bangkok Comprehensive Plan 2013 (B.E.2556)

 รวบรวมคำวินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

 

 

 กฎกระทรวงผังเมืองรวม2549
 บัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม
 แผนที่ท้ายกฎกระทรวง
 แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 แผนผังแสดงที่โครงการคมนาคมและขนส่ง
 แผนผังแสดงที่โล่งท้ายกฎกระทรวง
 รายการประกอบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
 รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง
 ตารางสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวม2549

 

 

หมายเหตุ ข้อมูล ข่าวสาร แผนที่ และเนื้อหาทั้งหมด จัดทำเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ไม่สามารถใช้แทนเอกสารทางราชการได้

สงวนลิขสิทธิ์ : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 1293-95 โทรสาร 0 2354 1256

(ปรับปรุงวันที่ 20 เมษายน 2563)

      Website ใหม่