ผังเมืองรวม พ.ศ. 2556
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
จัดรูปที่ดิน
อนุรักษ์-ปรับปรุง-ฟื้นฟูเมือง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
แผนที่กรุงเทพมหานคร
ผังเมืองเฉพาะ
สถิติและผลงานของหน่วยงาน
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
ร้องเรียน
ร่วมลงนามถวายความอาลัย
โครงสร้างสำนักผังเมือง
ชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน
"ข่าวด่วน!! กฎหมายและคดี กทม."
แจ้งทุจริตประพฤติมิชอบ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

You are the visitor No.
2,304,511
since 13th December 2001


  งานด้านผังเมืองกรุงเทพมหานครได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2496 โดยเทศบาลนครกรุงเทพได้กำหนดให้มี แผนกผังเมือง ขึ้นในสังกัดกองการโยธา

พ.ศ. 2504 เทศบาลกรุงเทพได้ยกฐานะแผนกผังเมืองขึ้นเป็น กองผังเมือง สังกัดฝ่ายโยธา ประกอบด้วย แผนกวางผังเมืองแลแผนกสำรวจและแผนกสถิติ หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2509 ได้เพิ่มแผนกวิศวกรรมจราจร ต่อมาใน พ.ศ. 2510 ได้เปลี่ยนสังกัดให้กองผังเมืองไปสังกัดสำนักปลัดเทศบาล จนกระทั่งเมื่อตั้งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2515 กองผังเมืองได้เปลี่ยนไปสังกัดสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 แผนก คือ แผนกธุรการ แผนกวางผังเมือง แผนกสำรวจและสถิติ มีอัตรากำลังทั้งสิ้น 65 อัตรา

พ.ศ. 2517 กองผังเมืองได้รับการปรับปรุงโครงสร้างโดยแบ่งออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานวิจัยทางผังเมือง งานแผนที่ งานวางผังเมือง และงานควบคุมทางผังเมือง มีอัตรากำลังทั้งสิ้น 93 อัตรา

พ.ศ. 2521 กองผังเมืองในสังกัดสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการปรับปรุง หน่วยงาน และอัตรากำลังใหม่ ประกอบด้วย งานธุรการ งานวิจัยทางผังเมือง ฝ่าย 1 ฝ่าย 2 และ ฝ่าย 3 มีอัตรากำลังทั้งสิ้น 227 อัตรา

  ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2531-2533) มติ ก.ก. ครั้งที่ 3/2532 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2532 กำหนดให้กองผังเมืองปรับปรุงโครงสร้างใหม่เป็น 6 ฝ่าย กับ 1 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ ฝ่ายแผนงานประเมินผล ฝ่ายวิจัย ฝ่ายสำรวจและแผนที่ ฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง ฝ่ายวางผังอนุรักษ์และปรับปรุงฟื้นฟูเมือง และฝ่ายควบคุมทางผังเมือง ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกองผังเมืองตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2534-2536) มติ ก.ก. ครั้งที่ 3/2535 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2535 กำหนดให้กองผังเมือง ประกอบด้วย งานธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายสำรวจและแผนที่ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง ฝ่ายวางผังอนุรักษ์และปรับปรุงฟื้นฟูเมือง และฝ่ายบริหารทางผังเมือง

  พ.ศ. 2537 ได้มีการปรับปรุงโดยยกฐานะกองผังเมืองขึ้นเป็นหน่วยงานระดับสำนัก คือสำนักผังเมือง ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2537 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2537 ประกอบกับมติ ก.ก. ครั้งที่ 12/2537 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2537 กำหนดให้มีอัตรากำลังทั้งสิ้น 219 อัตรา ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกอง 7 กอง คือ สำนักงานเลขานุการ กองวิชาการและแผนงาน กองสารสนเทศที่ดิน กองวางผังพัฒนาเมือง กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง และกองควบคุมทางผังเมือง

 
  พ.ศ. 2540 กรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน โดนตัดโอนส่วนราชการและอัตรากำลังกองสารสนเทศที่ดิน จากสำนักผังเมืองไปสังกัดสำนักนโยบายและแผน กรุงเทพฯ ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2540 ส่วนราชการของสำนักผังเมืองจึงเหลือเพียง 6 กอง อัตรากำลัง 196 อัตรา
ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2541 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2541 กรุงเทพมหานคร ได้ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน สำนักผังเมืองมีอัตรากำลังทั้งสิ้น 188 อัตรา

หมายเหตุ ข้อมูล ข่าวสาร แผนที่ และเนื้อหาทั้งหมด จัดทำเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ไม่สามารถใช้แทนเอกสารทางราชการได้

สงวนลิขสิทธิ์: สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2354 1293-95 โทรสาร 0 2354 1256

(ปรับปรุงวันที่ 10 ตุลาคม 2561)