ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับตำแหน่งระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (6-8)
ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อ
ตำแหน่ง
ชื่อข้อเสนอ
นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ สก.สผม.29

ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลวันที่ 29 มิ.ย. 2561
นางสาวทิพวรรณ แสนจันทร์

นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กวม.สผม.29)

ข้อเสนอ แนวคิด : แนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองนิเวศ (Eco City) ที่ยั่งยืน
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลวันที่ 1 พ.ค. 2561
นายวีระศักดิ์ มั่นหมาย

นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กสผ. สผม.35)

ข้อเสนอ แนวคิด : การจัดทำคำอธิบายข้อมูลแผนที่เชิงรหัสกรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1:4,000 (Metadata)
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลวันที่ 3 เม.ย. 2561
นางถาวรีย์ ครุฑบางยาง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ สก. สผม.23)

ข้อเสนอ แนวคิด : การนำโปรแกรม Microsoft Access มาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักผังเมือง
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลวันที่ 3 เม.ย. 2561
นายสมบูรณ์ มหาผล

นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กคม. สผม.11)

ข้อเสนอ แนวคิด : การกำหนดมาตราการทางผังเมืองเพื่อควบคุมป้ายประเภทต่างๆ ในบริเวณริมถนนายหลัก และบริเวณพื้นท ี่ที่มีความสำคัญของกรุงเทพมหานคร
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลวันที่ 13 ก.พ. 2561
นายศิวพล สุวิยาอนนท์

นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กน. สผม. 41)

ข้อเสนอ แนวคิด : แนวทางการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลวันที่ 31 ม.ค. 2561
นางสาวขวัญชนก ศักดิ์โฆษิต

นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กวม. สผม. 33)

ผลงานที่ผ่านมา : คู่มือประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร : กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
ข้อเสนอ แนวคิด : การศึกษาแนวทางการวางผังเมืองเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลวันที่ 11 ก.ย. 2560
นายอัฐพล ดลยานุเคราะห์

นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กจป. สผม. 10)

ข้อเสนอ แนวคิด : การมีส่วนร่วมของเจ้าของที่ดินในการออกแบบวางผังการจัดรูปที่ดิน
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลวันที่ 11 ก.ย. 2560
นางกุลวดี หันทาชีวะ

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กจป. สผม. 17)

ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
ลงข้อมูลวันที่ 5 ก.ย. 2560
นายสถาพร วัธนวาทิน

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กวม.สผม. 24)

ข้อเสนอ แนวคิด : การส่งเสริมและเลือกใช้เทคโนโลยี (แผงโซล่าเซลล์) โดยนำมาใช้เพื่อการออกแบบอาคาร ทางด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อลดโลกร้อนและบรรเทาวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
.ลงข้อมูล วันที่ 5 ก.ย. 2560
นายสมบูรณ์ มหาผล

นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กคม.สผม. 11)

ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
.ลงข้อมูล วันที่ 10 มี..ค. 2560
นางสาวขวัญชนก ศักดิ์โฆษิต

นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กวม.สผม. 33)

ผลงานที่ผ่านมา : คู่มือประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร : กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
ข้อเสนอ แนวคิด : การศึกษาแนวทางการวางผังเมืองลดผลกระทบจากภัยภิบัติ
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
.ลงข้อมูล วันที่ 5 ม.ค. 2560
นายสภาพร วัธนวาทิน

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กวม.สผม. 24)

ผลงานที่ผ่านมา : วางแผนติดตามและตรวจสอบโครงการจัดทำผังแม่งบทโครงข่ายพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอ แนวคิด : การส่งเสริมและเลือกใช้เทคโนโลยี (แผงโซล่าเซลล์) โดยนำมาใช้เพื่อการออกแบบอาคารทางด้านสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อลดโลกร้อน และบรรเทาวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
.ลงข้อมูล วันที่ 5 ม.ค. 2560
นางถาวรีย์ ครุฑบางยาง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ สก.สผม. 23)

ผลงานที่ผ่านมา : การรับสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส1
ข้อเสนอ แนวคิด : การนำโปรแกรม Micorsoft Access มาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักผังเมือง
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
.ลงข้อมูล วันที่ 5 ม.ค. 2560
นางกุลวดี หันทาชีวะ

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กจป.สผม. 17)

ผลงานที่ผ่านมา : การวางแผนเพื่อจัดทำผังแม่บทโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9
ข้อเสนอ แนวคิด : การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์ผลการออกแบบผังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
.ลงข้อมูล วันที่ 16 ธ.ค. 2559
นางสาวสุคนธา ยิ้มพงษ์

นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กน.สผม. 30)

ผลงานที่ผ่านมา : รายงานการวิเคราะห์บทบาทและฐานเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอ แนวคิด : วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
.ลงข้อมูล วันที่ 14 ธ.ค. 2559
นางสาววันเรารวี ธนกัญญา

นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กจป.27)

ข้อเสนอ แนวคิด : การสร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมโครงการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
.ลงข้อมูล วันที่ 6 ต.ค. 2559
นางสาววันเรารวี ธนกัญญา

นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กจป.27)

ข้อเสนอ แนวคิด : การสร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมโครงการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
.ลงข้อมูล วันที่ 29 มิ.ย. 2559
นางกุลวดี หันทาชีวะ

สถาปนิกปฏิบัติการ

(ตำแหน่งเลขที่ กจป.17)

ผลงานที่ผ่านมา : การออกแบบและวางผังโครงการจัดรูปที่ดิน โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9

ข้อเสนอ แนวคิด : การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจำลองภาพเสมือนจริง
ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ
.ลงข้อมูล วันที่ 12 พ.ค. 2559
นางสาวสุคนธา ยิ้มพงษ์ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

ผลงานที่ผ่านมา : รายงานการวิเคราะห์บทบาทและฐานเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอ แนวคิด : แนวทางในการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร

ลงข้อมูล วันที่ 1ก.พ. 2559

นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

ลงข้อมูล วันที่ 23 ธ.ค. 2558

สถาปนิกปฏิบัติการ
ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อเสนอแนวคิดวิธีการเพื่อพัฒนาฯ

ปรับปรุง วันที่ 27 พ.ค. 2558

นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้คัดค้านได้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ

<<ดูผลงานประกอบการพิจารณาบุคคล>>

<<กลับหน้าหลัก>>