โครงการวางผังเฉพาะแห่งในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในเขตกรุงรัตนโกสินทร์และบริเวณต่อเนื่อง
โครงการวางผังปรับปรุงฟื้นฟูบริเวณและสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ และบริเวณต่อเนื่อง โครงการปรับปรุงทาสีอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์บริเวณท่าช้าง-ท่าพระจันทร์ ถนนหน้าพระลาน และบริเวณหน้าป้อมพระสุเมรุ บางลำพู
โครงการจัดทำแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
โครงการวางผังพัฒนาชุมชนเมืองน่าอยู่
โครงการจัดทำข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร (Zoning Ordinance)
การศึกษาการจัดตั้งศูนย์ชุมชนเมืองลาดกระบัง(โดยความร่วมมือของ jica)
โครงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน
โครงการกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม เขตบางขุนเทียน และเขตทุ่งครุ
โครงการวางผังปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อม พื้นที่ใต้ทางด่วน
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่พระราม3
โครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศทางผังเมือง
โครงการประสานการพัฒนาเมืองและพิจารณาความเหมาะสม ในการขยายระบบเส้นทางขนส่งมวลชน
โครงการสะสมที่ดินเพื่อการพัฒนา (Land Bank) ในบริเวณศูนย์คมนาคม (Intermodal Station) กรุงเทพมหานคร ด้านใต้
โครงการวางผังพัฒนาเมืองระดับเขตทุกเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน หนองบัวมน
โครงการสวนหลวง ร.9
โครงการจัดรูปที่ดินขนาดเล็ก
โครงการสวนหลังคา