ข้อมูลสำหรับผู้ใช้บริการ

- ระเบียบการศึกษาดูงาน

- หัวข้อการศึกษาดูงาน

- ขั้นตอนการจอง

- ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน

 

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

-แบบฟอร์มการขอเข้าศึกษาดูงานแบบฟอร์ม

-รายละเอียดหัวข้อศึกษาดูงาน

-แบบสอบถามความพึงพอใจ

-ช่องทางการให้บริการ

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
โทร. 02-354-1256
สำนักเลขานุการ
สำนักผังเมือง

  
มกราคม
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
ปรับปรุงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560............