- ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาของการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)  
  - ส่วนที่ ๒ ภาพรวมนโยบายและแผนการพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
  - ส่วนที่ ๓ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และมาตราการของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)  
  - ส่วนที่ ๔ ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)  
  - ส่วนที่ ๕ แนวความคิดในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)  
  - ส่วนที่ ๖ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)  
   
     
   
     
 
 
 
 
     
 
(Update 03-04-2017)