สผม.เปิดโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

 
   

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

 
    (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ภายใต้หัวข้อ “กรุงเทพฯ เมืองสร้าง “สุข”... Bangkok for All” เพื่อสร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจกับประชาชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน
 
    ได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ให้มีความสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย  
    โดยมี นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร, นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร, นางประภาพรรณ จันทร์นวล นายศักดิ์ชัย บุญมา  
    รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง, ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ สื่อมวลชน  
    และประชาชน ร่วมงาน ณ ลานไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  
       
   
 
     
   

 
   
 
       
   
 
   
 
       
   
ปรับปรุงวันที่ 28 กันยายน 2560............