ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมกิจกรรมพัฒนาป้อมพระสุเมรุและป้อมมหากาฬ

 
   

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมกิจกรรมพัฒนาป้อมพระสุเมรุและป้อมมหากาฬพร้อมปราการ

 
    ด้วยการทำความสะอาด กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง เก็บกวาดขยะ มูลฝอย เศษวัสดุ และทาสีป้อมฯ ตลอดจนกำแพงชั่วคราว ซึ่งสำนักผังเมือง ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมี นางประภาพรรณ จันทร์นวล นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าของกิจกรรม  
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 1 กันยายน 2560............