สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาสถาปนิก

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายสุรเชษฐ์ ศรีสุชาติ เลขานุการสำนักผังเมือง เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและสมาชิกจากสภาสถาปนิก โดยมี

 
นายวีระ ถนอมศักดิ์ อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่ 2 นำทีมมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ  
จากเจ้าหน้าที่สำนักผังเมือง ในหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการอนุรักษ์ การจัดรูปที่ดิน  
เพื่อการพัฒนาเมืองและกิจกรรมเยี่ยมชมหุ่นจำลองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model)  
 
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 4 ธันวาคม 2560...