สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.เกษตรศาสตร  
   

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายสุรเชษฐ์ ศรีสุชาติ เลขานุการสำนักผังเมือง เป็นประธานกล่าว ต้อนรับอาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจากเจ้าหน้าที่สำนักผังเมือง
 
    ในหัวข้อทิศทางการพัฒนาเมือง การอนุรักษ์-ฟื้นฟูเมือง และเยี่ยมชมหุ่นจำลองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model)  
       
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560............