รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมสำนักผังเมือง

เมื่อวันที่ 3กรกฎาคม 2561 นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของสำนักผังเมือง โดยมี

 
นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำผู้บริหารให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมสำนักผังเมือง ชั้น 4 เมือวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
   
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561...