สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลฯ คณะที่ 1  
   

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักผังเมือง เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรม การตรวจ

 
    ติดตามประเมินผลฯ คณะที่ 1และเข้าร่วมประชุมรับการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี นางสาวขนิษฐา สุดกังวาน
 
    เป็นประธานคณะกรรมการฯ รับผิดชอบสำนักผังเมืองในครั้งนี้ สถานที่ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักผังเมือง  
       
   
 
   
 
   
 
   

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 4 ตุลาคม 2560............