สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายสุรศักดิ์ วงศ์พุฒ หัวหน้าฝ่ายจัดรูปที่ดิน กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง นำคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่

 
พร้อมเป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จำนวน 60 คน ตามโครงการ AP Open House  
เพื่อศึกษาดูงาน สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ณ ชั้น 3 อาคารสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  
   
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561...