สำนักผังเมืองจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ด้วย

 
วิธีการจัดรูปที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดรูปที่ดิน ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ประโยชน์ของการจัดรูปที่ดิน และการแลกเปลี่ยนข้อมูล  
ข้อคิดเห็น จากเจ้าของที่ดิน(บริเวณซอยบรมราชชนนี 81 เขตตลิ่งชัน) เพื่อร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน  
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องบงกชรัตน์ B ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  
   
 
 
 
 
   
ปรับปรุงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561...