สำนักผังเมืองจัดอบรมความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ

 
ซึ่งเป็นนโยบายของผู้อำนวยการสำนักผังเมืองที่ได้มอบหมายให้กองนโยบายและแผนงานจัดการอบรมแบบไม่ใช้งบประมาณ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ  
ีเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ” เพื่อเพิ่มหรือทบทวนความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ข้าราชการสำนักผังเมือง  
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  
   
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 10 กันยายน 2561...