สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน Raffle Instutions ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 -12.00 น. นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธานให้การต้อนรับคณาจารย์

 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน  Raffle Instutions ประเทศสิงคโปร์ จำนวน  
ประมาณ 30 คน เข้าศึกษาดูงานด้านผังเมือง เรื่อง การวางผังพัฒนาเมือง, แผนที่ GIS 3 มิติ และนำชมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model)  
โดยสำนักผังเมืองได้จัดทีมวิทยากรบรรยายภาคภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย นายสุรศักดิ์ วงศ์พุฒ หัวหน้าฝ่ายจัดรูปที่ดิน กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง  
นางสาวทิพวรรณ แสนจันทร์ นักผังเมืองปฏิบัติการ กองวางผังพัฒนาเมือง นางสาววิมลรัตน์ ศรีสุข นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ กองสำรวจและแผนที่  
และนางสาววันเรารวี ธนกัญญา นักผังเมืองชำนาญการ กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง เป็นพิธีกรตลอดการจัดกิจกรรม  
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  
   
 
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 8 สิงหาคม 2561...