สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรในสำนักผังเมือง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการและลูกจ้างสำนักผังเมือง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรในสำนักผังเมือง

 
เพื่อเข้ารับการตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) ครั้งที่ 2 ตามตัวชี้วัดที่ 4.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน โดยสำนักผังเมือง  
ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ในการตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ครั้งที่ 2 ให้กับบุคลากรของสำนักผังเมือง  
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  
   
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 10 กันยายน 2561...