การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ  

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการวาง

 
และจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นต่อรายงานการศึกษาชั้นกลาง (Interim Report) โครงการวางและจัดทำ  
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4 ) โดยมี นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง
 
นำผู้บริหารร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. 2
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 13 มีนาคม 2561...