สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 -12.00 น. นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักผังเมือง

 
เปิดบ้านต้อนรับ นางสาวปัญญาภัสสร์ นพพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง พร้อมกับคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง เพื่อตรวจติดตาม  
ผลการดำเนินการของสำนักผังเมือง โดยเป็นการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ของสำนักผังเมือง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักผังเมือง  
   
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 10 สิงหาคม 2561...