สำนักผังเมืองจัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำเดือน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นนายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธานในการจัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักผังเมือง ประจำเดือน

 
กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมกล่าวต้อนรับและแนะนำ นายแสนยากร อุ่นมีศรี และนางสาวอุไร อร่ามวงศ์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมืองอย่างเป็นทางการ  
อีกทั้งได้มอบหมายภารกิจงานตามนโยบายและติดตามงานต่างๆ ที่สำนักผังเมืองต้องรับผิดชอบให้แก่ข้าราชการสำนักผังเมืองได้รับทราบ
 
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักผังเมือง  
 
 
 
 
   
ปรับปรุงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561...