สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักผังเมือง ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักผังเมือง ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ

 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักผังเมือง ครั้งที่ 2 ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักผังเมืองได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และพัฒนาพื้นที่ว่างบริเวณหน้าสำนักผังเมือง  
เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนเป็นการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณหน้าสำนักผังเมือง  
ให้เกิดประโยชน์ใช้สอย เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาพื้นที่ว่าง บริเวณสำนักผังเมืองให้มีความร่มรื่นและสวยงาม  
   
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 14 สิงหาคม 2561...