สำนักผังเมืองจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เป็นประธานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  ในหัวข้อ “มาตรการโอนสิทธิ

 
การพัฒนา (Transfer of Development Right : TDR)” และ มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) ภายใต้โครงการวาง และจัดทำ
 
ผังเมืองรวม (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน  
ผู้แทนประชาชน ตลอดจนเจ้าของที่ดินที่เป็นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการ เพื่อนำข้อเสนอแนะมาประมวลผลเข้ากับการศึกษาและกำหนดมาตรการและแนวทาง  
การดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชฎาแกรนด์ ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560...