สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกงานโครงการ Internship in BMA

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธานให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของนักศึกษาฝึกงานตามโครงการ

 
ฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) ของสำนักงาน ก.ก.กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน โดยทางสำนักผังเมืองได้จัดการบรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่  
และความรับผิดชอบในการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสวนหลวง ร.9 และนำชมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร  
(Bangkok City Model) ณ อาคารสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร อีกทั้งช่วงบ่าย กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง ได้นำทีมเจ้าหน้าที่พาคณะนักศึกษาฯ  
ไปศึกษาดูงานสถานที่จริง ณ พื้นที่โครงการฯ บริเวณสวนหลวง ร.9  
   
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 14 มิถุนายน 2561...