สำนักผังเมืองจัดอบรมการเป็นวิทยากรบรรยายต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 นางสาวอุไร อร่ามวงศ์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมการเป็นวิทยากรบรรยาย

 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ โดยมี นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้เกียรติ  
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เทคนิค และวิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักผังเมืองในการต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน  
จากต่างประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  
   
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 13 กันยายน 2561...