สำนักผังเมืองจัดอบรม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

 
ภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ เป็นผู้จัดการอบรม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้แก่ข้าราชการ  
สำนักผังเมือง ซึ่งทางฝ่ายการคลังได้เชิญ นางสาววิมลรัตน์ สุวรรณชัยยง นักวิชาการคลังชำนาญการ จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง  
มาเป็นผู้วิทยากรในการจัดอบรมฯ ครั้งนี้ สถานที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 22 มกราคม 2561...