สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธานกล่าวต้อนรับอาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากคณะสังคมศาสตร์

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สำนักผังเมือง พร้อมจัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการวางผังเมืองรวม การพัฒนาเมือง  
และการจัดทำแผนที่ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่นิสิตนักศึกษา สถานที่ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
 
   
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561...