สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำผู้บริหารสำนักผังเมือง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่

 
ให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมประชุมกับ นางสาวปัญญาภัสสร์ นพพันธ์ิ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง ที่เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการ  
ของสำนักผังเมือง ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
 
   
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 19 มีนาคม 2561...