สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่คณะศึกษาดูงานจากสมาคม

 
อสังหาริมทรัพย์ไทย ที่ขอเข้าศึกษาดูงานที่สำนักผังเมือง โดยสำนักผังเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองฯ และพาเยี่ยมชมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model) สถานที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักผังเมือง  
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561...