สำนักผังเมืองจัดประชุมหารือแนวทางพัฒนามาตรการควบคุมพื้นที่ซ้อนทับ  

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 นางสาวอุไร อร่ามวงศ์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมืองเป็นประธานประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) ระหว่างหน่วยงาน

 
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning) โดยมี นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำผู้บริหารและคณะทำงานร่วม  
ประชุม ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ เพื่อระดมความคิดเห็นต่อการกำหนดแนวทาง และวิธีการในการนำมาตรการควบคุมแบบซ้อนทับ มาจัดทำเป็น
 
ร่างข้อกำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่(ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ซึ่งสำนักผังเมือง มีความมุ่งหวังจะนำข้อเสนอแนะจากการประชุมหารือในวันนี้
ไปประมวล เพื่อจัดทำมาตรการ และแนวทางวิธีการดำเนินการทางผังเมืองให้ดมความคิดเห็นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะและประชาชนในทุกภาคส่วน
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 21 มีนาคม 2561...