สำนักผังเมืองจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

 
ของสำนักผังเมือง ครั้งที่ 2 โดยมีคณะผู้บริหารสำนักผังเมือง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวของแต่ละกองและคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  
เพื่อติดตามแผนการจัดการความเสี่ยงและผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยงของสำนักผังเมือง ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักผังเมือง
 
   
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 25 เมษายน 2561...