สำนักผังเมืองจัดประชุมหารือมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (PUD)  

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นางสาวอุไร อร่ามวงศ์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม.เป็นประธานประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) ระหว่างทุกภาคส่วน

 
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) เพื่อจัดทำเป็นร่างข้อกำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่  
พร้อมนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปใช้เป็นแนวทางในการ วางผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะและประชาชน
 
ในทุกภาคส่วน ณ โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 28 มีนาคม 2561...