สำนักผังเมืองจัดประชุมปรับโครงสร้างหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารสำนักผังเมืองและข้าราชการสำนักผังเมือง

 
ร่วมต้อนรับ นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมปรับโครงสร้างหน่วยงานและกระบวนการทำงาน  
ของสำนักผังเมือง พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมแบบจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model) ณ ชั้น 3 อาคารสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  
   
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561...