สำนักผังเมืองร่วมพิธีเปิดพื้นที่บริเวณป้อมมหากาฬเป็นสวนสาธารณะและนิทรรศการฯ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักผังเมือง เข้าร่วมพิธีเปิดพื้นที่บริเวณป้อมมหากาฬ

 
เป็นสวนสาธารณะและนิทรรศการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ดังกล่าว  
บริเวณอาคารพระยาญาณประกาศ เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานประเภทป้อม รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่ศึกษา์  
หาความรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่นันทนาการ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงรัตนโกสินทร์  
   
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561...