สำนักผังเมืองจัดประชุมการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักผังเมือง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นางสาวอุไร อร่ามวงศ์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธานในการประชุมการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การ

 
สำนักผังเมือง โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารสำนักผังเมือง เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังผลการ  
วิเคราะห์สภาพองค์กรของสำนักผังเมือง รวมถึงร่วมหาแนวทางการพัฒนาองค์กร เพื่อนำไปสู่การจัดเนื้อหาของการสัมมนาและระดมความคิดในการ  
จัดกิจกรรมสาระสังสรรค์ของการจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ สถานที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักผังเมือง  
   
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561...