สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน

 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่ขอเข้าศึกษาดูงานที่สำนักผังเมือง โดยสำนักผังเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
 
และพาเยี่ยมชมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model) สถานที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 29 มกราคม 2561...