สำนักผังเมืองจัดประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group)้  

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 นางสาวอุไร อร่ามวงศ์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เป็นประธานประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) ระหว่างผู้แทน

 
หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนและผู้แทนประชาชน เพื่อระดมความคิดเห็นต่อการกำหนดแนวทางและวิธีการให้แก่มาตรการเพิ่มความหนาแน่น
ในการพัฒนา โดยการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน หรือ FAR Bonus มาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) 
ณ โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ี่
 
 
 
 
ปรับปรุงวันที่ 28 มีนาคม 2561...