สำนักผังเมืองจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางผังเมือง  

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักผังเมืองร่วมให้การต้อนรับ

 
นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและปาฐกถาพิเศษโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้  
ทางด้านผังเมือง โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการฝึกอบรมฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทิศทางและแนวโน้มด้านการพัฒนาเมืองในอนาคต พร้อมทั้ง  
เข้าใจถึงบทบาทการพัฒนาเมืองของกรุงเทพในบริบทอาเซียน รวมไปถึงมาตรการทางผังเมืองที่มีอยู่เดิมและที่จะมีขึ้นใหม่ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย
 
ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
เป็นจำนวน 134 คน ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 2 มีนาคม 2561...