สำนักผังเมืองให้การต้อนรับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ College of Policy Science, Ritsumeikan University (RU)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง มอบหมายให้ นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง  นำคณะวิทยากร

 
และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ College of Policy Science,  
Ritsumeikan University (RU) ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายเรื่อง “นโยบาย ทิศทางการพัฒนาเมือง และปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด  
ของกรุงเทพมหานคร และตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลเชิงนโยบายต่อการพัฒนาเมือง ณ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  
   
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 29 สิงหาคม 2561...