สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธานกล่าวต้อนรับอาจารย์และนิสิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจากเจ้าหน้าที่สำนักผังเมือง  
ในหัวข้อการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับการวางแผนพัฒนาเมือง การจัดรูปที่ดิน  
การวางผังปรับปรุงฟื้นฟูเมืองในเขตกรุงเทพมหานครและเยี่ยมชมหุ่นจำลองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model)
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560...