โครงการ “แต้มสีกรุงเทพฯ”เขตบางกะปิ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “แต้มสีกรุงเทพฯ”เขตบางกะปิ พร้อมด้วย

 
คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานโครงการดังกล่าว พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมทาสีบริเวณท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ  
นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักผังเมือง ได้จัดกิจกรรมโครงการ “แต้มสีกรุงเทพฯ”เขตบางกะปิ เพื่อร่วมกันฟื้นฟู
 
ภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานคร สร้างสีสันให้อาคารบ้านเรือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนสีจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน  
160 กระป๋อง บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมสนับสนุนเงินให้กับโครงการฯ เป็นจำนวนเงิน 119,790.- บาท และตัวแทนสถานประกอบการในพื้นที่ิ  
เขตบางกะปิร่วมกันสนับสนุนโครงการฯ ดังกล่าว สถานที่บริเวณท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 2 มีนาคม 2561...