สำนักผังเมืองร่วมต้อนรับคณะกรรมการการโยธาและผังเมืองประจำสภากรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำทีมงานสำนักผังเมืองร่วมต้อนรับคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง

 
ประจำสภากรุงเทพมหานคร พร้อมเข้าร่วมประชุมรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  
(ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยได้รับเกียรติจากท่านพลเอก โกญจนาท จุณณะภาค ประธานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง เป็นประธานในการประชุม
ติดตามความคืบหน้าแนวทางการดำเนินการของโครงการฯ ดังกล่าว สถานที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักผังเมือง  
   
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 4 ธันวาคม 2560...