สำนักผังเมืองจัดประชุมรายงานการดำเนินงานและการปรับโครงสร้างฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักผังเมือง ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการการผังเมือง

 
ประจำสภากรุงเทพมหานคร พร้อมเข้าร่วมประชุมรายงานการดำเนินการและความคืบหน้าโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)  
แนวทางการพัฒนาด้านผังเมือง การแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและการปรับโครงสร้างของสำนักผังเมือง  
โดยมี นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ สถานที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักผังเมือง
 
 
 
 
 
ปรับปรุงวันที่ 4 ธันวาคม 2560...