สำนักผังเมืองร่วมประชุมหารือการพัฒนาพื้นที่ประปาแม้นศรี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธานประชุมหารือการพัฒนาพื้นที่ประปาแม้นศรี ร่วมกับสำนักการโยธา

 
สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักพัฒนาสังคม เพื่อพิจารณาหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดการปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น และพื้นที่โดยรอบ  
ีณ ห้องประชุมสำนักผังเมือง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  
   
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 3 กันยายน 2561...