สำนักผังเมืองจัดกิจกรรม Sport Day

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักผังเมือง ร่วมกิจกรรม Sport Day ออกกำลังกายวันพุธ "เต้นซุมบ้า"   

 
ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 4 ธันวาคม 2560...