สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่คณะศึกษาดูงาน

 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ขอเข้าศึกษาดูงานที่สำนักผังเมือง โดยสำนักผังเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้เรื่อง สาระสำคัญของผังเมืองรวม
จากกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร และพาเยี่ยมชม
หุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Model) สถานที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมศึกษาดูงานนี้ถือเป็น
Best Service ประจำปี 2561 ของสำนักผังเมือง
ี่
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 3 เมษาย 2561...