สำนักผังเมืองจัดประชุมกลุ่มย่อย TRD  
   

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม.เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยในหัวข้อ “มาตรการโอนสิทธิการพัฒนา

 
    (Transfer of Development Right : TDR)” ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม (ปรับปรุงครั้งที่ ๔ ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางและวิธีการในการนำ  
    มาตรการโอนสิทธิการพัฒนามาบังคับใช้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
    ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๒๐ คน เมื่อวันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ ๑ ี้  
    อาคาร ๒ ชั้น ๒ โรงแรมบางกอกชฎา ทั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และนำเสนอ(ร่าง) วิธีการและขั้นตอนการพัฒนาการโอนสิทธิพัฒนาของกรุงเทพมหานคร พร้อมจัดให้  
    มีนิทรรศการและเอกสารให้ความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประมวลเข้ากับผลการศึกษา และกำหนดมาตรการและ
 
    แนวทางการดำเนินการพัฒนาโครงการ.ที่เหมาะสมต่อไป  
       
   
 
   
 
   

 
   
 
   
ปรับปรุงวันที่ 10 ตุลาคม 2560............