สำนักผังเมืองจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการและลูกจ้าง

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นางสาวอุไร อร่ามวงศ์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ

 
จริยธรรม สำหรับข้าราชการและลูกจ้างสำนักผังเมือง เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักผังเมืองกระทำผิดวินัยโดยไม่เจตนา์  
พร้อมรณรงค์ให้ข้าราชการ และลูกจ้างปฏิบัติตนยึดหลักจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามและปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถ เพื่อเป็นองค์กร  
ตัวอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป ซึ่งทางสำนักผังเมืองได้รับเกียรติจาก นายพิศนุ อินทร์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างจริยธรรมและระบบคุณธรรม กองวินัย.  
และเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. และนายธีรศักดิ์ แสงนิล นิติกรชำนาญการ กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. มาเป็นวิทยากร  
ในการบรรยายให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักผังเมือง ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักผังเมือง  
   
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561...