สำนักผังเมืองจัดกิจกรรม Sport Day

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง จัดกิจกรรม Sport Day "ซุมบ้า เพื่อสุขภาพ" ตามโครงการสร้างเสริม

 
สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อบ่งชี้ BMI โดยเจ้าหน้าที่สำนักผังเมือง ร่วมสนุก สุขภาพแข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ณ ชั้น 1  
อาคารสำนักผังเมือ  
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560...