สำนักผังเมืองเปิดบ้านต้อนรับรองปลัดกรุงเทพมหานครและคณะฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและ

 
ร่วมประชุมกับ นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามงานในภารกิจของสำนักผังเมือง ณ ห้องประชุมชั้น 4  
สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  
   
 
 
 
 
 
     
ปรับปรุงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560...